• Barrett V Zaslos

  Robbie Barrett v Jamie Zaszlos

  Jolly V Griffiths

  Aston Jolly v Liam Griffiths

  Chadburn v

  Tommy Chadburn v Miklos Hevesi

  Botham V Stupart

  Brad Botham v Michael Stupart

  Townend V Connolly

  Andy Townend v Lee Connolly

  Davies V Jackson

  Micky Davies v Iain Jackson